ماین مدرن

مرجع حرفه ای آموزش ماینکرافت

ارتفاع ‌‌پیدا کردن دایموند در 1.18

یکی از تغییرات مهمی که در آپدیت 1.18 به وجود آمده است افزایش ارتفاع در بازی است که ارتفاع را در بازی تا -64 نیز میبرد 

 

پیدا کردن over ها 

  • پیدا کردن دایموند در بازی از ارتفاع 16 تا -64 است که بیشترین ارتفاع وجود آن از -54 تا -64 است 
  • پیدا کردن امرالد در بازی از ارتفاع 256 تا -16 است که بیشترین ارتفاع وجود آن از 232 تا 224 است 
  • پیدا کردن لپیز در بازی از ارتفاع 64 تا -64 است که بیشترین ارتفاع وجود آن از 8 تا -8 است
  • پیدا کردن رداستون در بازی از ارتفاع 16 تا -64 است که بیشترین ارتفاع وجود آن از -54 تا -64 است